Home Tags Brazilian Jiu-Jitsu

Tag: Brazilian Jiu-Jitsu

Keenan Cornelius DVD review of The Lapel Encyclopedia BJJ Instructional

Keenan Cornelius – The Lapel Encyclopedia DVD Review

One of the most intriguing characters in the entire BJJ universe has to be Keenan Cornelius. He is one of the most innovative and...